<table id="5411e"><noscript id="5411e"></noscript></table>
    <track id="5411e"></track>
   1. <track id="5411e"><ruby id="5411e"><menu id="5411e"></menu></ruby></track>
    <acronym id="5411e"></acronym>

    歡迎來到瑞文網!

    音標教學課件

    時間:2017-06-21 18:52:48 教學課件 我要投稿

    音標教學課件

            學好英語,音標是基礎,請看小編為您帶來的內容。

    音標教學課件

     Pen 鋼筆[pen] n

     pencil鉛筆['pensəl] n

     pencil-case鉛筆盒['penslkeis] n

     ruler 尺子['ru:lə] n

     eraser 橡皮[i'reizə] n

     crayon 蠟筆['kreiən] n

     book 書[buk] n

     bag 書包[[bæɡ] n

     sharpener 卷筆刀['ʃɑ:pənə] n

     school 學校[sku:l] n

     head 頭[hed] n

     face 臉 [feis] n

     nose鼻子[nəuz] n

     mouth 嘴[mauθ] n

     eye 眼睛[ai] n

     ear 耳朵[iə] n

     arm胳膊[ɑ:m] n

     finger 手指['fiŋɡə] n

     leg 腿[leɡ] n

     foot 腳[fut] n

     body 身體['bɔdi] n

     red 紅色的[red] n

     yellow 黃色的['jeləu] n

     green 綠色的[ɡri:n] n

     blue 藍色的[blu:] n

     purple 紫色的['pə:pl] n

     white 白色的[hwait] n

     black 黑色的[blæk] n

     orange 橙色的. 桔子['ɔ:rindʒ] n

     pink 粉色的[piŋk] n

     brown 棕色的[braun] n

     cat 貓;貓科動物[kæt] n

     dog 狗 [dɔg] n

     monkey 猴子;頑童['mʌŋki] n

     panda 熊貓['pændə] n

     rabbit 兔子['ræbit] n

     duck 鴨子[dʌk] n

     pig 豬[piɡ] n

     bird 鳥;禽[bə:d] n

     bear 熊[bεə] n

     elephant 大象['elifənt] n

     mouse 老鼠[maus] n

     squirrel 松鼠['skwə:rəl] n

     cake 蛋糕[keik] n

     bread 面包[bred] n

     hot dog 熱狗

     hamburger漢堡包['hæmbə:ɡə] n

     chicken 雞肉['tʃikin] n

     French fries 榨薯條[frentʃ fraiz] n

     Coke 可樂[kəuk] n

     juice 果汁;汁[dʒu:s] n

     milk 牛奶[milk] n

     water 水['wɔ:tə] n

     tea 茶[ti:] n

     coffee 咖啡['kɔfi] n

     one一[wʌn] n

     two 二[tu:] n

     three 三[θri:] n

     four 四[fɔ:] n

     five 五[faiv] n

     six 六[siks] n

     seven 七['sevən] n

     eight 八[eit] n

     nine 九[nain] n

     ten 十[ten] n

     doll 玩具娃娃[dɔl] n

     balloon 氣球[bə'lu:n] n

     car 小汽車[kɑ:] n

     plane 飛機[plein] n

     text 課文;文本[tekst] n

     self 自己;自我;本質[self] n

     word 單詞;言辭;歌詞[wə:d] n

     type 類型;樣式;榜樣[taip] n

     module 單元;組件['mɔdju:l] n

     daily 每日的;日常的['deili] a

     grammar語法['græmə] n

     content (書刊等的)目錄;內容[kən'tent] n

     love 愛[lʌv] n

     expression 表達;表現力;表情[iks'preʃən] n

     wall 墻[wɔ:l] n

     project 方案;計劃[prə'dʒekt] n

     dictionary 字典['dikʃəneri] n

     sheet 印刷品;表格[ʃi:t] n

     mum 媽媽(口語)[mʌm] n

     vocabulary 詞匯;用詞范圍;詞典[və'kæbjuləri] n

     poem (一首)詩['pəuim] n

     page 頁[peidʒ] n

     oral 口試['ɔ:rəl] n

     unit 單元;單位['ju:nit] n

     I am (我)是[æm]

     you 你[ju:] pron

     are (你)是[ɑ:] v

     

    【音標教學課件】相關文章:

    1.音標教學課件

    2.小學音標教學課件

    3.小學生音標教學課件

    4.字母音標教學課件

    5.國際音標教學課件大全

    6.雙元音音標教學課件

    7.輔音音標教學課件

    8.音標音節教學課件

    国产午夜福利毛片AⅤ在线看,人牛交VIDE欧美XXXX,人妻少妇精品视中文字幕,桃花视频在线观看免费高清完整版日本